Tjänster

Samarbetsformer
Det finns olika sätt att samarbeta med Re:Brand. Vi kan ta någon av följande roller:
Processledare
I våra färdigpaketerade produkter har vi en väl utarbetad och tydligt strukturerad modell för att ta projektet från start till mål. Här arbetar vi mot ett fast pris.

I ett skräddarsytt projekt bygger vi arbetsmodellen utifrån specifika målsättningar och behov. Vi tar gärna processledarrollen och erbjuder om möjligt ett fast pris för arbetet.

Stöd och bollplank
Vi tar gärna rollen som löpande diskussionsstöd eller rådgivare. Om möjligt mot fast pris, annars till löpande debitering.

Genomförandeansvarig
Inom ramen för ett ”interim management”-uppdrag åtar sig Re:Brand ett temporärt lednings-, och genomförandeansvar. Täcker normalt en period på 3-12 månader till ett fast månadsarvode.

Föreläsare

Anlita oss för föreläsningar eller seminarier, till ett fast pris.


Våra tjänsteprodukter

Det här är några av de färdigpaketerade produkter vi erbjuder. De beskrivs mer ingående i våra produktblad och offereras till fasta priser. Beställ produktblad.
Re:Brand VarumärkesAnalys
En kartläggning av varumärkets egenskaper och marknadsmässiga förutsättningar. Såväl interna (inom företaget) som externa (bland konsumenter/kunder och konkurrenter). Syftar till att på djupet förstå vad som driver attityder, beteende och affär. Inbegriper två halvdagars gemensamma workshops med utvalda nyckelpersoner från organisationen. Utgör försteg till Re:Brand VarumärkesStrategi.

Re:Brand VarumärkesStrategi
Utveckling av en strategi för varumärket, utformad för att optimera affärsvolym och lönsamhet. Täcker både rationella och emotionella aspekter. Omfattar en formulering av löftet till marknaden, med positionering, erbjudande och kärnvärden. Beskriver varumärkesstrukturen, dvs varumärkets konstruktion och arkitektur. Och definierar produktprofilen, såsom ett stöd för sortimentsstrategi och produktutveckling.
     Inkluderar två halvdagars gemensamma workshops och dokumenteras som varumärkesplattform i ett lätthanterligt format. Genomförs i anslutning till Re:Brand VarumärkesAnalys.

Re:Brand VarumärkesPlan
Ett övergripande åtgärdsförslag för hur man ska genomföra strategin och stärka varumärkets kontaktpunkter med marknaden. Inbegriper intern implementering – att skapa förståelse för strategin hos personalen och förankra värderingarna så att de genomsyrar hela organisationen. Och extern implementering – åtgärder för att se till att strategin blir framgångsrik på marknaden.

Löpande marknads- och strategistöd
Ibland kan man ha stor nytta av ett strategiskt bollplank. Re:Brand tar gärna rollen som stöd till ledningen eller styrelsen i marknads-, sälj- och varumärkesfrågor. Eller som coach till marknadsavdelningen. Lämpligt antal timmar per månad överenskoms. Debiteras sedan i form av ett fast månadsarvode med kvartalsvis uppföljning.

Re:Brand VarumärkesÖversyn
En översiktlig genomgång av varumärke och marknadsförutsättningar. Består av tre gemensamma workshops, som i tur och ordning fokuserar på interna förutsättningar, externa förutsättningar och strategisk positionering. Syftar till en ökad insikt kring verksamhetens förutsättningar och en samsyn i organisationen kring inriktning och marknadsmässigt fokus. Utgör ett mindre omfattande alternativ till Re:Brand VarumärkesAnalys och Re:Brand VarumärkesStrategi.

Re:Brand MarknadsPlan
Marknadsplanen är resultatet av en process, där mål, strategi och aktiviteter definieras. Rätt använd är den ett sätt att skapa tydlig riktning för marknadsförings-, försäljnings-, och utvecklingsarbetet. Och ökat engagemang i organisationen. Med en ökad effekt på marknaden som resultat. Produkten inkluderar en strukturdel, som beskriver hur arbetet skall läggas upp och innehåller alla behövda mallar. Och en genomförandedel, där Re:Brand deltar som stöd i själva planeringsarbetet, i syfte att inspirera, vägleda och kvalitetssäkra.

Marknadschef att hyra
Uppdrag som innebär löpande linjechefsarbete under en specifik tidsperiod kallas ofta "interim management". Inkluderar den dagliga ledningen av avdelningen, med personal- och budgetansvar. Ofta även ett ledningsgruppsansvar.
     Vi har lång erfarenhet från marknadsdirektörsrollen och av interimsuppdrag. På stora internationella bolag som detaljhandelskedjan Clas Ohlson, medelstora konsumentvaruföretag som Polarbröd och flera andra organisationer runtom i Sverige. Re:Brand åtar sig sådana uppdrag främst inom konsumentnära branscher, med inriktning på marknad, försäljning och affärsutveckling.

Varför Interim Management?

Interimsuppdrag är ett bra sätt att få in hög kompetens med minimal startsträcka, samtidigt som man behåller hög flexibilitet i organisationen. Kan användas för att täcka upp en temporär lucka. Men också för att genomföra ett förändringsarbete, som förberedelse för en fast rekrytering.


Brand team-paketet
Löpande styrning, samordning och utvärdering av marknadsarbete, inom ramen för ett s.k "brand team"-arbete. Vår roll är antingen processledare eller en stödjande resurs. Vi hjälper också gärna till med utformning och uppstart av en brand team-modell. Överenskommes normalt för 12-månadersperiod.

Vad menas med "brand team"?

När konkurrensen hårdnar, mediebilden blir allt mer fragmenterad, antalet kommunikationsdiscipliner ökar (och därmed antalet byråer man samarbetar med), blir samordningsuppgiften avgörande. "Brand teams" är en arbetsmodell utvecklad av de internationella dagligvaruleverantörerna, som hjälper företaget att kalibrera, styra och samordna alla de olika insatser som görs på marknaden. Den inkluderar företagets viktigaste byråpartners tillsammans med de viktigaste interna nyckelpersonerna och ger uppdragsgivare och byråer en gemensam agenda. Resultatet blir högre effekt av kommunikationen och ett starkare varumärke.
Re:Brand Byråupphandling
Re:Brands egenutvecklade arbetsmodell för att effektivisera och kvalitetssäkra uppgiften att upphandla långsiktiga byråpartners (reklambyrå, PR-byrå, designbyrå etc). Vi tar ansvar för att styra upphandlingsprocessen, utgör ett löpande bollplank till uppdragsgivaren och kvalitetssäkrar det slutliga byråvalet.Skräddarsytt projekt
Vi hjälper gärna till med skräddarsydd rådgivning på projektbasis, inför olika typer av förändringsprojekt eller omvärldsförändringar. Vi kan också ta en stödjande roll vid periodiska planeringsprocesser, som affärsplanering, marknadsplan eller varumärkesutvärdering.


Seminarier
Vi erbjuder följande seminarier. Beställ produktblad.

Varumärket som tillväxtmotor (1,5 timme)
Ett koncentrerat inspirationsseminarium med idéer, råd och tips. Passar bra att köra på ett ledningsgruppsmöte för inspiration inför nya satsningar eller ny period. Eller som frukostseminarium för marknads-, sälj- och utvecklingspersonalen. Visar på hur man kan använda varumärket för att skapa tillväxt.

Varumärket som konkurrensmedel(halvdag)
Ett halvdagsseminarium som går igenom grunderna i ett varumärkesorienterat synsätt och presenterar en strategidriven arbetsmodell. Är ”case”-baserad och innehåller flertal praktiska exempel på hur man dramatiskt kan öka sin konkurrenskraft med ett strategidrivet och strukturerat arbetssätt.

Effektivt varumärkesbyggande (heldag)
En fördjupning i olika aspekter av strategiskt varumärkesarbete. Går igenom hur dagens transparenta, snabba och digitala samhälle ökar kraven och möjligheterna för varumärkesägare och marknadsförare. Visar hur man kan optimera affärsnyttan av varumärkesarbetet i hård konkurrens.

Certifierad reklamköpare (utbildning i beställarrollen)

Riktad till personer som har ansvar för byrårelationer eller beställningar gentemot reklambyråer. Hjälper dig att få ut maximal effekt av byråsamarbetet, med uppdragsformulering ("briefing"), rollfördelning och ekonomihantering som viktiga moment.