Tjänster

Samarbetsformer
Det finns olika sätt att samarbeta med Re:Brand. Vi kan ta någon av följande roller:
Processledare
Stöd och bollplank
Genomförandeansvarig
FöreläsareVåra tjänsteprodukter

Det här är de färdigpaketerade produkter vi erbjuder. De beskrivs mer ingående i våra produktblad och offereras till fasta priser. Beställ produktblad.

Re:Brand VarumärkesAnalys
Re:Brand VarumärkesStrategi
Re:Brand VarumärkesPlan
Brand team-paketet
Re:Brand Byråupphandling
Re:Brand VarumärkesÖversyn
Re:Brand Vision&Mål
Re:Brand ProduktUtveckling
Re:Brand MarknadsPlan
Marknadsdirektör att hyraSkräddarsytt projekt
Vi hjälper också gärna till med skräddarsydd rådgivning på projektbasis, inför olika typer av förändringsprojekt eller omvärldsförändringar. Vi kan också ta en stödjande roll vid periodiska planeringsprocesser, som affärsplanering, marknadsplan eller varumärkesutvärdering.


Seminarier
Vi erbjuder följande seminarier. Beställ produktblad.

Varumärket som konkurrensmedel (halvdag)
Effektivt varumärkesbyggande (heldag)
Stora strategiworkshopen (två dagars workshop)
Certifierad reklamköpare (utbildning i beställarrollen)
Processledare

I våra färdigpaketerade produkter har vi en väl utarbetad och tydligt strukturerad modell för att ta projektet från start till mål. Här arbetar vi mot ett fast pris.

I ett skräddarsytt projekt bygger vi arbetsmodellen utifrån specifika målsättningar och behov. Vi tar gärna processledarrollen och erbjuder om möjligt ett fast pris för arbetet.
Stöd och bollplank

Vi tar gärna rollen som löpande diskussionsstöd eller rådgivare. Om möjligt mot fast pris, annars till löpande debitering.
Genomförandeansvarig

Inom ramen för ett ”interim management”-uppdrag åtar sig Re:Brand ett temporärt lednings-, och genomförandeansvar. Täcker normalt en period på 3-12 månader till ett fast månadsarvode.
Föreläsare

Anlita oss för föreläsningar eller seminarier, till ett fast pris.
Re:Brand VarumärkesAnalys

En kartläggning av varumärkets egenskaper och marknadsmässiga förutsättningar. Såväl interna (inom företaget) som externa (bland konsumenter/kunder och konkurrenter). Utförs till viktig del i workshop-format, med en-två halvdagars gemensamma workshops med utvalda nyckelpersoner från organisationen. Utgör försteg till Re:Brand VarumärkesStrategi.
Re:Brand VarumärkesStrategi

Utveckling av en strategi för varumärket. En formulering av löftet till marknaden, utformad för att optimera affärsvolym och lönsamhet. Omfattar rationella aspekter, som positionering, portföljstruktur och produktprofil. Och emotionella aspekter, som värderingar och personlighet. Inkluderar en halvdags gemensam workshop och dokumenteras såsom varumärkesplattform i ett lätthanterligt format. Genomförs i anslutning till Re:Brand VarumärkesAnalys.
Re:Brand VarumärkesPlan

Ett övergripande åtgärdsförslag för hur man ska genomföra strategin och stärka varumärkets kontaktpunkter med marknaden. Inbegriper intern implementering – att skapa förståelse för strategin hos personalen och förankra värderingarna så att de genomsyrar hela organisationen. Och extern implementering – åtgärder som ökar förutsättningarna för att strategin ska bli framgångsrik på marknaden.
Brand team-paketet

Löpande styrning, samordning och utvärdering av marknadsarbete, inom ramen för ett s.k ”brand team”-arbete. Vår roll är antingen processledare eller en stödjande resurs. Vi hjälper också gärna till med utformning och uppstart av en brand team-modell. Överenskommes normalt för 12-månadersperiod.
Re:Brand Byråupphandling

Re:Brands egenutvecklade arbetsmodell för att effektivisera och kvalitetssäkra uppgiften att upphandla långsiktiga byråpartners (reklambyrå, PR-byrå, designbyrå etc). Vi tar ansvar för att styra upphandlingsprocessen, utgör ett löpande bollplank till uppdragsgivaren och kvalitetssäkrar det slutliga byråvalet.
Re:Brand VarumärkesÖversyn

En översiktlig genomgång av varumärke och marknadsförutsättningar. Består av tre gemensamma workshops, som i tur och ordning fokuserar på interna förutsättningar, externa förutsättningar och strategisk positionering. Syftar till en ökad insikt kring verksamhetens förutsättningar och en samsyn i organisationen kring fokus och inriktning. Utgör ett mindre omfattande alternativ till Re:Brand VarumärkesAnalys och VarumärkesStrategi.
Re:Brand Vision&Mål

Detta arbete går ut på att definiera organisationens övergripande mål och riktning. Består av tre gemensamma workshops. Först etablerar vi en gemensam syn på en vision och vilken roll den har. Därefter går vi igenom vår stegvisa arbetsmodell för att utveckla och formulera visionen och slutligen bryter vi ner den till en målhierarki. Resultatet är en tydlig fokusering och målstruktur, och ökad motivation i organisationen.
Marknadsdirektör att hyra

Uppdrag som innebär ett löpande ledningsarbete under en specificerad tidsperiod kallas ofta ”interim management”. Såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter ingår i interimsrollen, ofta även ett personal-, och budgetansvar och deltagande i ledningsgrupp. Re:Brand åtar sig sådana uppdrag med inriktning på ledarskap, affärsstrategi och marknadsföring, främst inom konsumentnära branscher.
Vad menas med ”brand team”?

När konkurrensen hårdnar, mediebilden blir allt mer fragmenterad, antalet kommunikationsdiscipliner ökar (och därmed antalet byråer man samarbetar med), blir samordningsuppgiften avgörande. ”Brand teams” är en arbetsmodell utvecklad av de internationella dagligvaruleverantörerna, som hjälper företaget att kalibrera, styra och samordna alla de olika insatser som görs på marknaden. Den inkluderar företagets viktigaste byråpartners tillsammans med de viktigaste interna nyckelpersonerna och ger uppdragsgivare och byråer en gemensam agenda. Resultatet blir högre effekt av kommunikationen och ett starkare varumärke.
Stora strategiworkshopen

Ta med ledningsgruppen eller avdelningen på två dagars workshop till en herrgård i vacker naturnära miljö. Trevlig kombination av strategikonferens och upplevelsefylld teambuilding. Programmet skräddarsys efter behov och önskemål.
Varumärket som konkurrensmedel

Ett halvdagsseminarium som går igenom grunderna i ett varumärkesorienterat synsätt och presenterar en strategidriven arbetsmodell. Är ”case”-baserad och innehåller flertal praktiska exempel på hur man dramatiskt kan öka sin konkurrenskraft med ett strategidrivet och strukturerat arbetssätt.
Effektivt varumärkesbyggande

En fördjupning i olika aspekter av strategiskt varumärkesarbete. Går igenom hur dagens digitala samhälle ökar kraven och möjligheterna för varumärkesägare och marknadsförare. Visar hur man kan optimera affärsnyttan av varumärkesarbetet i hård konkurrens.
Certifierad reklamköpare

Riktad mot personer som har ansvar för beställningar och relationer gentemot reklambyråer. Hjälper dig att få ut maximal effekt av byråsamarbetet, med uppdragsformulering (”briefing”), rollfördelning och ekonomihantering som viktiga moment.
Re:Brand ProduktUtveckling

En workshop-baserad arbetsmodell för att se över produkt-, eller tjänsteerbjudandet. I gemensam process utvecklar, förändrar eller kompletterar vi ert befintliga erbjudande till marknaden. Fram till testat och godkänt koncept. Processen är marknadsdriven och syftar till att öka företagets/organisationens konkurrenskraft. Används t ex för att sätta ”turbo” på den befintliga produktutvecklingen eller för att göra en ordentlig översyn av sitt tjänsteerbjudande.
Re:Brand MarknadsPlan

Marknadsplanen är resultatet av en process, där mål, strategi och aktiviteter definieras. Rätt använd är den ett sätt att skapa tydlig riktning för marknadsförings-, försäljnings-, och utvecklingsarbetet. Och ökat engagemang i organisationen. Produkten inkluderar en strukturdel, som beskriver hur arbetet skall läggas upp och innehåller alla behövda mallar. Och en genomförandedel, där Re:Brand deltar som stöd i själva planeringsarbetet, i syfte att inspirera, vägleda och kvalitetssäkra.